Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dokumenty tenisového oddílu.

29. 5. 2012

Hrací řád 

1.        Vstup do tenisového areálu mají povolen členové tenisového oddílu (dále jen TO) a jimi uvedení hosté, výbor TJ Ostrov a pověření zaměstnanci TJ Ostrov, zájemci o hru ze strany veřejnosti, účastníci turnajů a soutěží a jejich doprovod.
2.        V areálu je zakázáno kouření, volné pobíhání psů a vstup psů na dvorce (je povinen zajistit majitel psa).
3.        Hrát na dvorcíchv areálu mohou členové TO kteří mají splněny povinosti stanovené výborem TO (dále jen VTO) (členské poplatky, brigády) a dále také hosté, kteří mají právo na hru v případě, že zaplatí za pronájem dvorce.
4.        O způsobilosti dvorců ke hře rozhoduje bezvýhradně správce areálu (dále jen správce), případně člen VTO.
5.        Členové TO zapisují svoji hru osobně, nejdříve 15 min. před zahájením hry do hrací knihy uložené v klubovně TO (tzn., že hru členů TO nelze předem objednat). Jsou-li všechny dvorce obsazeny, je možné se do knihy ihned zapsat a dostavit se ke hře až v zapsaný čas. Při zapisování do hrací knihy musí hráči použít přednostně volné dvorce.  
6.        Hru hostů organizuje správce. Hru hostů lze objednat max. 7 dnů předem a to v rozsahu nejvýše dvou hodin na jeden den. Hru hostů lze po 17,00 hodině objednat max. na 60 min (neplatí pro červenec a srpen). Rezervaci zapíše správce do hrací knihy. V případě skupin hostů může VTO postupovat individuálně.
7.        Poplatky za hru hostů vybírá správce, v jeho nepřítomnosti člen VTO. Host je povinen hru zaplatit před zahájením hry. Po zaplacení částky obdrží host doklad o zaplacení.
8.        Pokud host, který si hru objednal nenastoupí na dvorec do 5 min. po objednaném termínu, rezervace propadá. Pokud si host opakovaně rezervoval dvorec a ke hře se nedostavil, nebude příště jeho rezervace přijata.
9.        Pro dvouhru je určen časový limit 60 minut a to včetně úpravy dvorce. Pro čtyřhru se časový limit navyšuje na 90 min. Hrající hráč se může k další hře zapsat teprve po ukončení své hry.
10.    Pro tréninky družstev jsou vyhrazeny dvorce dle rozpisu schváleného VTO. Za provoz na dvorcích a dodržování hracího plánu v době tréninku družstev jsou zodpovědní příslušní trenéři.
11.    Žáci končí hru (mimo tréninky) zásadně v 17 hod. Po stanoveném limitu mohou hrát pouze pokud jsou dvorce volné.
12.    Ve dnech mistrovských utkání a turnajů bude hraní pro nezávodní hráče a veřejnost operativně přizpůsobováno po dohodě mezi správcem, kapitány družstev nebo ředitelem turnaje.
13.    TO neručí za případné ztráty nebo zcizení cenných předmětů, peněz a nepřebírá odpovědnost za úrazy způsobené v prostorách areálu.
14.    V případě, že hráč poruší tento hrací řád, má správce (případně člen VTO) právo ukončit jeho hru. V případě poškození nebo znehodnocení zařízení areálu hráči jejich vlastním zaviněním, jsou tito povinni uvést poškozenou věc do původního stavu, nebo uhradit stanovenou částku. VTO projedná tyto situace a stanoví další postup.
15.    Jakékoliv reklamace nebo připomínky je možno vznášet přímo správci nebo členům VTO.
16.    Hráči jsou zejména povinni :
-      Zapsat se před hrou do hrací knihy, hru hostů zapisuje správce.
-      Nastupovat ke hře ve vhodném sportovním úboru a odpovídající tenisové obuvi. Každý hráč je v areálu povinen dodržovat zásady slušného, klidného a tichého vystupování.
-      Dvorec před hrou kropit a po skončení hry nejprve urovnat hrablem a následně upravit síťovačkou nebo kartáčem - platí i pro tréninkovou zeď.
-      Hra člena TO s hostem bez vědomí správce (případně člena VTO) je zakázána!
-      Dbát pokynů správce, případně členů VTO; nevyužívat dvorce, pokud hrozí jejich poškození (především za deště, či mrazu); udržovat pořádek na dvorcích, v šatnách a  v klubovně.
-      člen TO, který odchází z areálu jako poslední je povinen uzamknout šatnu a vstupní branku.
Výbor TO přeje všem radost ze hry a příjemně strávený čas v tenisovém areálu.

Schváleno výborem TO dne: 12. 4. 2012
                                                                                  A.Hlušek ml., předseda TO
 

 
 
TJ OSTROV – oddíl tenisu  
Poplatky členů tenisového oddílu
 
Poplatek při vstupu do TO
muži, ženy - dnorázově - 1.000,- Kč
mládež do 18-ti let - jednorázově - 500,- Kč 
Členské příspěvky :
žáci, studenti, důchodci a ženy - 600,- Kč/rok
ostatní členové  - 1.300,- Kč/rok
navýšení při hře v hale – pravidelné hraní ve skupině – 1hod./týd.  
(skupiny pro hru v hale schvaluje výbor TO) - 500,-Kč/rok 
 
Udržovací poplatek : 200,- Kč/rok
Poplatek za neodpracované brigádnické hodiny : 100,- Kč/hod.
(členové mladší 19-ti let mají povinnost brigády odpracovat)
Poplatek za pronájem jedné skříňky :  50,- Kč/rok
 
Poplatky za hru hostů
 
Poplatek za 1 hodinu hry : 100,- Kč/ za dvorec
 
Pokud host ukončí hru z vlastního zavinění, či pokud je mu hra ukončena pro hrubé porušování výše uvedených povinností, poplatek za hru se nevrací. V případě, že hra byla přerušena nebo ukončena z povětrnostních důvodů, mají hosté právo na vrácení poplatku, pokud tento důvod nastal před uplynutím 15-ti min. od začátku hry.
V případě, že o pronájem dvorců na delší dobu projeví zájem skupina hráčů, může výbor TO rozhodnout o množstevní slevě.
 
Hra mládeže do 15 let v období červenec – srpen v době do 16,00 hod.   
                                                                                             20,- Kč/osobu 
 
Závěrečná ustanovení
 
-          Uvedené poplatky platí od 1.1.2013.
-          Členské příspěvky je možné platit u správce areálu nebo u pokladníka TO.
-          Pokud vstupuje do TO tří a vícečlenná rodina, je možne zaplatit poplatky ve dvou splátkách dle dohody s pokladníkem TO.
-        Má-li člen zaplacen v daném roce udržovací poplatek, smí hrát po zaplacení sazby platné pro hru hostů.
 
Schváleno výborem TO dne : 26. 3. 2013
PAVELKA Vlastimil, předseda TO